Úvod » Pojištění

Pojištění

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně pobytů s vlastní dopravou ani v ceně zájezdů, doporučujeme vám však sjednat si pojištění pro zahraniční cesty i pro cesty v rámci ČR. Toto pojištění vám sjednáme u UNION poisťovně a.s.

I. Pro cesty do zahraničí si můžete vybrat z následujících typů pojištění: Typ A30, A60, A90, A30-60-90 PANDEMIC, B, C a další doplňková pojištění.

Podrobný rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro jednotlivé typy
Cestovního pojištění pro účastníky zahraničních zájezdů si můžete stáhnout v pdf zde:

rozsah pojištění 

Balík pojištění typ A30 PANDEMIC rozšiřuje základní typ A30 krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové:

                         Rozšíření pojištění typ A30 PANDEMIC oproti typu A30

pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka 

 

pojištění léčebných výloh v zahraničí

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti v případě onemocnění klasifikovaného jako epidemie / pandemie, pokud k onemocnění došlo v zemi označené jako "riziková"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízena karanténa pojištěného z důvodu podezření na  onemocnění klasifikovaného jako epidemie / pandemie; pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o vhodném ubytovacím zařízení


1.000.000 Kč


------------------------------------------
1.000 Kč / 1 noc
max. 14 nocí

pojištění zrušení objednaných služeb

a) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na zájezd
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) nesplnění podmínek
pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku)80% stornopoplatku
max. 30.000 Kč/os.
celkem max. 90.000 Kč
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

a) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu konání zájezdu z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu8.000 Kč/os.
celkem max. 32.000 Kč


Pojištění lze sjednat pro občany ČR i pro příslušníky cizího státu, pokud není konání zájezdu v zemi, kde je příslušník cizího státu přihlášen k trvalému pobytu nebo je účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
Ke sjednání pojištění je nezbytné poskytnout údaje o všech pojištěných osobách:
Údaje o pojistníkovi (ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu a platí pojistné): příjmení, jméno, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu (ulice, popisné číslo, obec, PSČ) a korespondenční adresa v případě, že není totožná s adresou trvalého pobytu.
Údaje o pojištěných osobách: příjmení, jméno, datum narození 

Pojištění lze sjednat kdykoli před zahájením cesty s výjimkou pojištění zrušení objednaných služeb (storna). Pojištění zrušených služeb (storna) lze uzavřít pouze současně s uzavřením smlouvy o zájezdu (nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci).
Rádi vám poradíme s výběrem pojištění a sjednáme vám ho za podmínek uvedených v následujících tabulkách. 

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ


 POJISTNÉ SAZBY (v Kč/den) - platné od 1.12.2022
 riziková skupina TURISTA typ A30 typ A30 PANDEMIC typ A60 typ A90 typ B      typ C
dospělý

dítě do
15 let

dospělý dítě do
15 let
dospělý dítě do
15 let
dospělý dítě do
15 let
 Evropa 50 Kč 35 Kč 70 Kč 50 Kč 70 Kč 45 Kč 90 Kč 55 Kč 40 Kč 25 Kč
 mimo Evropu 65 Kč 45 Kč 100 Kč 70 Kč 100 Kč 65 Kč 120 Kč 80 Kč --- ---
 svět 90 Kč 70 Kč 150 Kč 100 Kč 125 Kč 85 Kč 170 Kč 115 Kč --- ---
 Slovenská republika --- --- --- --- --- --- --- --- 30 Kč ---
 riziková skupina SPORT typ A30 typ A30 PANDEMIC typ A60 typ A90 typ B     typ C
dospělý dítě do  15 let dospělý dítě do 15 let dospělý dítě do  15 let dospělý dítě do  15 let
 Evropa 100 Kč 70 Kč 140 Kč 100 Kč 140 Kč 90 Kč 180 Kč 110 Kč 90 Kč 50 Kč
 mimo Evropu 130 Kč 90 Kč 200 Kč 140 Kč 200 Kč 130 Kč 240 Kč 160 Kč --- ---
 svět 180 Kč 140 Kč 300 Kč 210 Kč 250 Kč 170 Kč 340 Kč 230 Kč --- ---
 Slovenská republika --- --- --- --- --- --- --- --- 70 Kč ---

Doplňková pojištění
asistenčních služeb pro nepojízdné vozidlo - Evropa a Slovenská republika: 50 Kč
asistenčních služeb pro nepojízdné kolo - Evropa: 25 Kč, Slovenská republika: 20 Kč
dovolenkové domácnosti - Evropa, mimo Evropy, svět a Slovenská republika: 10 Kč
domácího mazlíčka - Evropa, mimo Evropy, svět a Slovenská republika: 10 Kč

Územní platnost pojištění

Evropa - pojištění se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech a v Tureckou Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Kypru, v Egyptě, Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii a evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění

Mimo Evropu - pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoli na světě s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky, České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění

Svět - pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoli na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění 

Slovenská republika - pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž dojde ve Slovenské republice, s výjimkou případů, kdy má pojištěný trvalý pobyt na území Slovenské republiky nebo je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění ve Slovenské republice.

 

Upozornění !

Pokud během cesty do cílové destinace zařazené do územní platnosti Mimo Evropu pojištěný prochází některou ze zemí zařazených do územní platnosti Evropa, pojištění se vztahuje i na tyto pojistné události.

Pokud během cesty do cílové destinace zařazené do územní platnosti Svět pojištěný prochází některou ze zemí zařazených do územní platnosti Evropa nebo Mimo Evropu, pojištění se vztahuje i na tyto pojistné události.

 

Rizikové skupiny

Turista
- osoba, která nebude během doby pojištění provozovat rizikové sporty a/ nebo která nevykonává manuální práce. Pojištění se vztahuje i na osoby, které v rámci rekreačních aktivit provozují následující zimní sporty:
- běh na lyžích po vyznačených trasách
- jízda na bobech na vyznačených trasách
- bruslení na ledě
- sáňkování

Sport
- osoba, která bude během doby pojištění
a) provozovat zimní sporty
b) provozovat rizikové sporty, tj. jakékolli sportovní disciplíny (amatérské i profesionální), jde-li o soutěž nebo o přípravu na soutěž, lední hokej, rugby, americký fotbal, gymnastika, rychlobruslení, jezdecké sporty, psí zápřahy (mushing), akrobatické tance, sjezd na kole, bikros, cyklokros, fourcross, střelecké sporty, myslivectví, bojové sporty, skateboarding, parkur, aerotrim, pilotáž, závěsné létání, letecká akrobacie, seskok padákem z letadla nebo z výšek, lety na padáku, lety na rogalu, paragliding, parasailing, tandemový seskok, base jump, bungee jumping, fly fox, motoristické disciplíny na zemi, sněhu, ledu včetně jízdy na vodním skútru, buggykiting, mountainboarding, powerkiting, kaňoning, rafting, jachting, plachtění (mimo pobřežního), windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, vodní lyžování, vodní paragliding, surfing, splavování řek (kanoe, kajak), rafting, kayakrafting, cliff diving, potápění s dýchacím přístrojem, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech, streetluge, lyžování mimo vyznačené trasy, akrobatické lyžování, freestylové a freeridové lyžování, heliskiing, skoky na lyžích, lety na lyžích, snowkiting, skikros, skialpinismus, skálolezení, buildering, bouldering, speleologie, horolezectví, alpinismus, turistika vykonávaná na ledovcích, turistika vykonávaná po neznačených cestách nad horní hranicí lesa a turistika vykonávaná po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této cestě umístěné umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stoupačky, žebříky) nebo je k překonání takové cesty potřebné použití jakékoli součásti horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba).
Pokud je v pojistné smlouvě sjednána riziková skupina „Sport“ a ke vzniku pojistné události dojde při vykonávání některé z činností uvedených v bodě 3 této části pojištěným, pojistitel neposkytne pojistné plnění.
3. Komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu se nevztahuje na osoby, které vykonávají různé práce (viz Všeobecné pojistné podmínky pojišťovny) a které provozují plavání a plavbu na člunu v zakázaných vodách a v moři při vyhlášení zákazu koupání.


 

II. Pro cesty v rámci České republiky lze zvolit pojištění typu A10, A20, B.

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO TUZEMSKÉ CESTY


POJISTNÉ SAZBY
riziková skupina typ A10 typ A20 typ B
dospělý

dítě do 15 let

dospělý dítě do15 let dospělý dítě do 15 let
Turista 10 Kč 5 Kč 20 Kč 10 Kč 4 Kč 4 Kč
Sport 20 Kč 10 Kč 40 Kč 20 Kč 8 Kč 8 Kč

 


Cestovní pojištění pro účastníky domácích zájezdů
Česká republika
pojištění A10 / A20 B
1. pojištění zavazadel X
2. pojištění odpovědnosti X X
3. úrazové pojištění X X
4. pojištění zrušení objednaných služeb X

Podrobný rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro jednotlivé typy pojištění najdete na následujících odkazech:

- pojištění typu A10, A20 a B - zde


 


vyhledávání zájezdů poskytuje Open Travel Network

Lyžování v Rakousku
Bad Kleinkirchheim / Dachstein West / Gasteinertal / Hinterstoder / Kals - Matrei / Lungau / Mölltal / Nassfeld / Sölden Arena Ötztal / Pitztal / Saalbach Hinterglemm / Schladming Dachstein / Ischgl / Arlberg-St. Anton / Stubai Kaprun Zeel am See / Hintertux - Zillertal / Lyžování Rakousko

Lyžování ve Francii
2 Alpes /  Alpe d´Huez / Val d’Isere / Tignes / Flaine / La Rosiere / Les Arcs / Les Orres /  Risoul - Vars /  Serre Chevalier /  Les Menuires / Tři údolí / Meribel  MottaretVal Thorens /  Val Cenis / Valmorel

Lyžování ve Švýcarsku
Crans - Montana / Čtyři Údolí / Davos Klosters / Davos / Klosters / Flims Laax Falera / Jungfrau / Leukerbad / Saas Fee / St. Moritz / Zermatt

Lyžování v Itálii
Arabba - Marmolada / Arabba / Marmolada / Bormio / Breuil-Cervinia / Civetta / Cimone /  Livigno / Paganella / Kronplatz / Plan de Corones / Solda - Sulden / Passo Tonale / Val di Fassa / Val di Fiemme / Marilleva Folgárida / Val Gardena / Alpe di Siusi / Val Senales / Schnalstal / Sestriere / Via Lattea Lyžování Itálie

Aktivní dovolená
Léto v Alpách / Pitztal / Pobyty na horách Půjčovna lodí / Pobytové zájezdy / Aktivní dovolená /  RaftingVodácké zájezdy /  Lyžování Rakousko / Lyžování Francie / Lyžování Itálie / Lyžování  Švýcarsko / Lyžování

Zajímavé odkazy
SNOW

CK Sport-S
Katalog / Smluvní podmínky / Cestovní pojištěníSlevy / Ke stažení / O násKontakt / Tisk stránky / Napište nám / Odeslat emailem

 

 ACK CR clen2018